Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution, DGI-hallen S/I.

 

  • 1. Navn

Den selvejende institutions navn er ”DGI-hallen S/I”.

 

  • 2. Hjemsted

Den selvejende institutions hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

  • 3. Formål

Formålet er at eje og drive DGI-hallen til sikring af idrætsaktiviteter og tværfaglige

aktiviteter, som er i overensstemmelse med DGI-Bornholms formålsparagraf.

I øvrigt skal den samlede idræt på Bornholm tilgodeses.

 

  • 4. Halbestyrelsen

Til varetagelse af den daglige drift og regnskabsopfølgning udpeges en halbestyrelse

på 7 personer.

DGI-Bornholms hovedbestyrelse udpeger 4 personer og en stedfortræder, hvoraf

mindst et medlem samtidig bør have sæde i DGI Bornholms hovedbestyrelse

ligesom et af medlemmerne bør repræsentere DGI Bornholms gymnastikudvalg.

Viking Rønne Gymnastik & Trampolin har ret til at udpege 2 medlemmer og en

stedfortræder. Rønne Badminton og Tennis Klub har ret til at udpege 1 medlem og

stedfortræder.

Der skal føres protokol/referat for halbestyrelsens møder.

Halbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Disse fire funktioner varetages af repræsentanter for DGI-Bornholm.

 

  • 5. Halbestyrelsens opgaver

Halbestyrelsen har ansvaret for den daglige drift, herunder fordeling af aktivitetstimer

på hverdage, jfr. ”Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms

Regionskommune”.

Fordeling af weekend tider foregår ved et uofficielt halfordelingsmøde for samtlige

bornholmske idrætshaller.

Til varetagelse af den daglige drift kan halbestyrelsen antage lønnet medhjælp.

Halbestyrelsen skal indhente alle for driften nødvendige bevillinger og tilladelser, samt

påse at driften sker i overensstemmelse med retningslinier fra offentlige myndigheder.

Institutionen tegnes af formand / næstformand for halbestyrelsen, sammen

med et halbestyrelsesmedlem.

 

  • 6. Halbestyrelsens møder.

Institutionens bestyrelse afholder møder efter behov, dog mindst to hvert år.

Halinspektøren har ret til at deltage i møderne – dog uden stemmeret.

Som fast dagsordenspunkt på det første møde i et år behandles foregående års regnskab.

På det sidste møde i et år behandles budget og takster for udlejning i det kommende år.

Der afholdes ekstraordinært møde i halbestyrelsen, såfremt formanden

eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Halbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

 

  • 7. Bruger-repræsentantskab

Af hensyn til brugerindflydelse indkalder halbestyrelsen hver år inden udgangen af marts

måned til et bruger-repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet indkaldes med

14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

Bruger-repræsentantskabet består af:

DGI-Bornholms hovedbestyrelse.

Repræsentanter fra brugerne/lejerne.

Repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd

Repræsentanter fra Bornholms Regionskommune.

Bruger-repræsentantskabet har alene en rådgivende funktion.

 

  • 8. Økonomi

Det påhviler kassereren at føre regnskab og rapportere om den økonomiske

situation ved halbestyrelsesmøderne.

Større dispositioner, ombygninger, køb/salg af ejendom, belåning, pantsætning m.v.,

kan kun ske efter en forudgående godkendelse i DGI-Bornholms hovedbestyrelse.

Årsregnskabet, der følger kalenderåret, revideres af en af halbestyrelsen antaget

sagkyndig revision.

 

  • 9. Vedtægtsændringer/opløsning

Vedtægtsændringer samt beslutning om opløsning kræver godkendelse med

almindeligt stemmeflertal i halbestyrelsen, samt efterfølgende godkendelse af

DGI-Bornholms hovedbestyrelse.

I tilfælde af den selvejende institutions opløsning, skal formuen tilfalde DGI-Bornholm,

som foretager en nærmere fordeling i forhold til den oprindeligt tilvejebragte finansiering.

 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. januar 2012.

 

 

Jørn Lund
Formand
DGI-Hallen S/I
Søren Dam
Næstformand
DGI-Gymnastik
Poul Kofod Kasserer
Bjarne Borggaard
DGI-Bornholm
Næstformand
Cæsar Funch Jensen
Formand Viking Gymnastik
Jette Funch Jensen
Viking Gymnastik
Bent Ole Hansen
RBTK

Denne side er sidst opdateret d. 2014-10-29