Hallens historie

Hallens historie.

Ved et tilbageblik i historien tyder noget på, at den grund hvorpå DGI-Hallen ligger,
ikke bringer lykke.

 

Rønne Tennis Klub (RTK), har siden 1964 haft deres tennisbaner på dette sted efter flytning fra,
Morbærstien. Med fra Morbærstien medbragtes et ældre, men flot klubhus. Huset blev
transporteret på blokvogn af Falck og det var en af tennisklubbens ledere, Per Ole Funch – på
det tidspunkt ansat i Falck, der havde ansvaret for transporten.

 

Imidlertid voksede medlemsskaren og det blev tid til at tænke nyt.

Det ældre klubhus blev skilt ad, stump for stump, og solgt på auktion og der var stor interesse
for de gode byggematerialer.
Det var to af Tennisklubbens meget dynamiske ledere, Tage Høgh og Bent Ole Hansen, der stod
for nedtagningen og salget ved auktionen.

 

Derefter byggede Rønne Tennis Klub i 1978 et nyt klubhus med de faciliteter tiden krævede.

Uheldigvis blev klubhuset udsat for en ildebrand den 23. oktober 1984 og nedbrændte.
Brandårsagen var mus i el installationen.

 

Da det var gode tider for tennissporten og RTK havde et stort medlemstal, valgte bestyrelsen at
projektere en tennishal på stedet.
Udgravningen til hallen med klublokale startede op i august 1985 og blev afsluttet med indvielse
den 26. april 1986.

Bygmester på projektet var Jens Skov fra Tejn. 

Tennishal%2011_9_85_1

 

Tennishallen under opbygning 11.09.1985

 

Medlemmerne i Rønne Tennis Klub fik nogle gode år i den nye tennishal og på de fire udendørs
grusbaner, der i 1978 var blevet udvidet til 6 baner.
Men interessen for spillet dalede, medlemmerne forsvandt og dermed det økonomiske grundlag
for driften af hallen.

 

Kreditforeningen overtog og aflåste Hallen i september 1996.
Tynget af en stor gæld måtte Rønne Tennis Klub i februar 1997 opløse klubben og lade
hallen gå på tvangsauktion.

 

Der blev gjort mange redningsforsøg, men Kreditforeningen Danmark og Unibank udviste ingen 
tegn på hjælpsomhed. Derimod ønskede man at statuere et eksempel, ved at få en nedrivnings-
tilladelse fra Kommunen.

 

Hvorfor DGI gik ind i projektet.

Hovedårsagen til interessen fra DGI’s side var, at de fem amtshold i gymnastik ikke kunne opnå
nogle acceptable træningstider i bornholmske idrætshaller. Gymnastikholdene var hele tiden bagest
i køen, når der skulle fordeles haltider og det betød så også, at holdene fik tildelt tider forskellige
steder på øen og ofte der hvor gymnastikredskaberne ikke var.
Da det erfaredes, at Bornholms Amt og Rønne Kommune arbejdede på at overtage Tennishallen
holdt DGI Bornholm lav profil, idet vi så måske kunne leje nogle aftenstimer, mens amtet kunne
tilgodese Bornholms Amtsgymnasium med haltider i dagtimerne.

 

I slutningen af oktober 1997 erfarede vi, at samarbejdet mellem de to parter ikke eksisterede
mere og den 6. november 1997 afgav DGI Bornholm et tilbud på overtagelse af Hallen.

Den 9. december blev tilbuddet accepteret, men forudsat en overtagelsesdato 1. januar 1998.

Derefter blev der arbejdet på højtryk for at skaffe den kapital der var nødvendig for overtagelse
og renovering.

 

Økonomien blev skabt ved tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond på 750.000 kr. og derudover
et rentefrit lån fra DGI, med en afdragsperiode på 20 år.

 

Efter anbefalinger fra DGI såvel som vores jurist, advokat Bo Hansen, valgtes en selskabsform
som en Selvejende Institution, med en bestyrelsesrepræsentation fra de store brugergrupper,
DGI, DIF, Bornholms Amtsgymnasium og Idrætsklubben Viking. Dog foreskriver vedtægterne,
at DGIs repræsentanter skal have flertal i bestyrelsen.

 

Bestyrelsens sammensætning er senere ændret, således at den nu består af 4 repræsentanter
udpeget af DGI, 2 fra Viking og 1 repræsentant fra Rønne Tennis Klub. Desuden deltager
halinspektøren i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

 

Jørn Lund

Formand for DGI Bornholm 1996 til 2000,

formand for DGI-Hallen S/I 1998- 2020
08 085